Pereiti į pagrindinį turinį

Lietuvos įmonės vienoje vietoje

Aplinkosaugos specialistai, MB

Adresas: Skersinės Sodų 5-oji g. 29, LT-08449 Vilnius

Įmonės kodas: 304742906

PVM kodas: LT100012050318

Vadovas: Tomas Semėnas

Telefonas: 8 672 40032

El. paštas: tomas@aplinkosaugosspecialistai.lt

Svetainė: www.aplinkosaugosspecialistai.lt

Papildoma informacija

- Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas 
ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
- Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentų rengimas, sanitarinės apsaugos zonų (SAZ) nustatymas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
- Paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti, 
atnaujinti ar pakeisti parengimas ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
- Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų rengimas 
ir derinimas su valstybinėmis institucijomis.
- Aplinkos oro teršalų, kvapų ir triukšmo taršos sklaidos modeliavimas.
- Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos vedimas.
- Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų rengimas 
ir teikimas valstybės institucijoms.
- Tirpiklius naudojančių įrenginių registravimas, apskaitos formų pildymas 
ir jų pateikimas valstybės institucijoms.
- Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos vedimas, apskaitos 
suvestinės rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
- Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
- Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
- Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos ataskaitos rengimas ir teikimas valstybės institucijoms.
- Ataskaitų, susijusių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) 
ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis (OAM), pateikimas valstybės institucijoms.
- Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos vedimas, metinių ataskaitų rengimas ir teikimas 
valstybės institucijoms.
- Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimai ir deklaracijų pildymas.
- Tręšimo, rekultivavimo planų sudarymas ir derinimas su valstybės institucijoms.
- Įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams įvertinimas (teikiamos pastabos 
apie trūkumus, patariama kaip juos pašalinti, remiantis aplinkos apsaugos teisės aktais).
- Nuolatinė įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams kontrolė.